Rádža Dhahenatalo

Dhahenatalo 

Kráľ Dhahentalo bol synom kráľa Helubhadheho a brahmánky Codän. Bol priamym žiakom nirmanakáje Garab Dordžeho, od ktorého dostal esenciu náuky. Potom požiadal Maňdžušrímitru o kompletné učenia. Meňdžušrímitra zhrnul ich esenciálny význam takto:

Bodhičitta je päť veľkých elementov.
Je to priestor, ktorý sa neprejavuje, ale je všetkoprestupujúci;
je to múdrosť zeme, ktorá zdokonaľuje myseľ ako buddhu;
je to múdrosť vody, ktorá zmýva stopy konceptualizácií;
je to múdrosť ohňa, ktorý spaľuje koncetpy subjektu a objektu;
je to múdrosť vzduchu, ktorý ťa posúva bez toho, aby si urobil jediný ktok.
Absolútna podstata mysle sa manivestuje v piatich elementoch.
Ak chápeš, že medzi mysľou a piatimi elementami niet dualizmu, neopravuj svoju meditáciu, nechaj všetko povstať a rozpustiť sa samo od seba!

Potok kráľa Dhahenatalo dokonale pochopil význam prvotného stavu a vyjadril svoju realizáciu takto:

Ja som Dhahenatalo.
Moja myseľ je ako priestor oblohy;
priestor oblohy nemá stred ani hranice;
Bodhičitta nemá stred ani hranice.
Meditovať znamená byť nerozptýlený
v absolútnej podstate, ktorá nepozná stred ani hranice.

Takýmto spôsobom uskutočnil esenciu a dosiahol moc dlhovekosti.